Marketing

BADANIE REAKCJI

Trzeba również badać reakcje nabywców w całym cyklu „życia” produktu na ryn­ku. Planując określony produkt przedsiębiorstwo nie powinno polegać na własnym wyobrażeniu o produkcie, ale braó pod uwagę wyobrażenie nabywców.Produkt jest funkcją określonych potrzeb. Potrzeby należy traktować w sposób dynamiczny, ponieważ zmieniają się one w czasie. Dlatego strategia produktu musi brać pod uwagę nie tylko potrzeby aktualne, ale także i te, które pojawią się w bliższej i dalszej perspektywie czasu. Produkt odpowiedni z punktu widzenia aktualnych potrzeb nabywców może stać się mało użyteczny w przyszłości. Przedsię­biorstwo powinno odkrywać potrzeby nabywców, a także kreować nowe potrzeby, dotychczas nie uświadomione przez nabywców, wprowadzając nowe produkty.

DOSTOSOWANIE STRATEGII DO SEGMENTU RYNKU

Potrzeby i preferencje nabywców w odniesieniu do produktów, a także poszczegól­nych ich atrybutów są przeważnie zróżnicowane. Z tego względu w zasadzie mamy do czynienia z rynkiem niejednorodnym, składającym się z grup nabywców reprezen­tujących odmienne potrzeby i preferencje. Jednakże ów stopień niejednorodności nie jest taki sam w przypadku wszystkich produktów. Zależy on w istotnej mierze od charakteru produktów. Jeżeli weźmiemy, na przykład, takie cechy produktu jak trwałość i nowoczesność, to okazt je się, że rozkład preferencji nabywców w stosunku do tych dwóch cech będzie inny w zależności od tego, jakie produkty są przedmiotem obserwacji. Mogą tutaj wystąpić następujące wzorce preferencji .

STOSOWANIE INNEJ STRATEGII

W pierw­szym przypadku (a) mamy do czynienia z sytuacją, kiedy wszyscy nabywcy mają niemal te same preferencje. Rynek wtedy jest jednorodny (homogeniczny), oczywiście dopóki rozpatrujemy tylko te dwie zmienne (trwałość i nowoczesność). W przypadku (b) każdy nabywca reprezentuje inne preferencje względem rozpatrywanych cecłuy  mówiąc zajmuje unikalną pozycję na rynku. Jest to typowy przykład rynku wysoce niejednorodnego. Wreszcie ostatni przypadek (c) stanowi przykład rynku, na którym występują pewne naturalne segmenty^Każda z wymienionych sytuacji wymaga stosowania innej strategii produktu. W pierwszym przypadku produkt powinien być wyposażony w takie atrybuty (trwałość i nowoczesność), które by odpowiadały jednorodnym preferencjom wszyst­kich nabywców. Inaczej mówiąc powinien on być „ulokowany” w centrum tych preferencji.

ROZPROSZONE PREFERENCJE

Jeżeli na takim rynku występuje kilka przedsiębiorstw, to ich strategia produktu będzie podobna. Wszystkie one będą dążyć do tego, aby wyposażyć pro­dukt w cechy akceptowane przez ogól nabywców (takim produktem homogenicz­nym jest na przykład sól jadalna).Znacznie bardziej złożony jest przypadek (b), dotyczący preferencji rozproszo­nych. Wynikałoby stąd, że trzeba wprowadzić tyle wersji produktu, ile jest różnych nabywców. Nie jest to jednak możliwe w warunkach produkcji wielkoseryjnej {przemysłowej) ze względów ekonomicznych. Zachodzi natomiast potrzeba agre­gowania (łączenia) owych zindywidualizowanych preferencji nabywców w możliwie homogeniczne grupy (segmenty). Stopień rozproszenia preferencji w obrębie każdej takiej grupy będzie mniejszy, jeżeli tych grup (segmentów) będzie więcej.

CZYNNIKI ZWIĄZANE Z POPYTEM

Czynniki związane z popytem wskazują dlatego na potrzebę tworzenia jak największej liczby segmentów. Natomiast względy ekonomiczne, związane ze standaryzacją produkcji i jej kosztami, działają w przeciwnym kierunku, tzn. zmniejszenia liczby segmentów. W każdym jednak razie do każdego segmentu powinna być adresowana inna wersja produktu. Typowym przykładem rynku o rozproszonych preferencjach jest rynek mebli. Preferencje nabywców są tutaj zróżnicowane w zakresie jakości, nowoczes­ności, kolorystyki, cen i wielu innych elementów. Potrzeba zastosowania zróżnicowanych rozwiązań w dziedzinie strategii produktu pojawia się również w odniesieniu do preferencji zgrupowanych. Ze względu na to, że segmenty rynku są tutaj wyodrębnione niejako w sposób naturalny, łatwiej można dostosować poszczególne wersje produktu do każdego segmentu.

STOPIEŃ JEDNORODNOŚCI

Stopień jednorodności każdej takiej grupy nabywców jest znacznie większy niż w poprzed­nim przypadku. Wybór strategii produktu, jak z tego wynika, zależy w istotnej mierze od cha­rakteru rynku. W związku z tym przed podjęciem decyzji przedsiębiorstwo powinno mieć rozeznanie dotyczące rozkładu preferencji nabywców względem poszczególnych atrybutów produktu. Jeżeli rynek jest niejednorodny, a jest to — jak już wiadomo—      sytuacja typowa, powinno ono wyodrębnić poszczególne segmenty oraz ich wielkość. Jest to nieodzowne do określenia przewidywanego popytu.Segmentacja rynku wskazuje na celowość stosowania zróżnicowanej strategii w skali całego rynku danego produktu. Stanowi ona równocześnie podstawowe narzędzie wyboru określonej strategii dla danego przedsrębiorstwa.

POTRZEBY WSZYSTKICH SEGMENTÓW

Każde bowiem przedsiębiorstwo, nawet bardzo duże, nie powinno obsługiwać potrzeb wszystkich segmentów ze względu na ograniczone zasoby oraz efektywność ekonomiczną, zależną w istotnej mierze od specjalizacji produkcji. Dlatego informacja o segmen­tach występujących na danym rynku umożliwia przedsiębiorstwu dokonanie wyboru określonego rynku, dla którego ma być przeznaczony produkt przez nie wytwarzany, ów rynek może obejmować jakiś jeden segment lub nawet kilka segmentów. Zależy to od wielkości zasobów, a także struktury podmotowej rynku (np. czy w danym segmencie działa już jakieś inne przedsiębiorstwo). Duże przedsiębiorstwa mogą koncentrować swoją działalność, na przykład, na jak:mś większym segmencie lub kilku mniejszych. Z kolei mniejsze przedsiębiorstwa mogą uzyskiwać korzystne efekty ekonomiczne koncentrując się na obsłudze chociażby tylko jednego małego segmentu.

POTRZEBA INNOWACJI

Nabywcy poszukują produktów coraz lepiej zaspokajających ich potrzeby. Produkty udoskonalone lub nowe przyczyniają się do zwiększenia zadowolenia z konsumpcji lub użytkowania, a tym samym do rozszerzenia rynkufWiąże się to z potrzebą wprowadzenia innowacji (nowych rozwiązań) zarówno w odniesieniu do samych produktów, jak też innych sfer działalności rynkowej. Chodzi przy tym o innowacje faktyczne, powodujące rzeczywiście bardziej racjonalne zaspokojenie potrzeby Sprzeczna jest z tym tendencja do innowacji pozornych (kiedy np. innowacja ogra­nicza się wyłącznie do zmiany kolorystyki opakowania).   Wprawdzie w dziedzinie strategii produktu główną sprawą są innowacje dokony- j wane w produktach, jednakże ze względu na ścisłe powiązania produktu z pozostałymi elementami kompozycji marketingowej niezbędne jest kompleksowe rozpa­trywanie tego problemu.