Kategoria: Marketing

CZYNNIKI ZWIĄZANE Z POPYTEM

Czynniki związane z popytem wskazują dlatego na potrzebę tworzenia jak największej liczby segmentów. Natomiast względy ekonomiczne, związane ze standaryzacją produkcji i jej kosztami, działają w przeciwnym kierunku, tzn. zmniejszenia liczby segmentów. W każdym jednak razie do każdego segmentu powinna być

STOPIEŃ JEDNORODNOŚCI

Stopień jednorodności każdej takiej grupy nabywców jest znacznie większy niż w poprzed­nim przypadku. Wybór strategii produktu, jak z tego wynika, zależy w istotnej mierze od cha­rakteru rynku. W związku z tym przed podjęciem decyzji przedsiębiorstwo powinno mieć rozeznanie dotyczące rozkładu

POTRZEBY WSZYSTKICH SEGMENTÓW

Każde bowiem przedsiębiorstwo, nawet bardzo duże, nie powinno obsługiwać potrzeb wszystkich segmentów ze względu na ograniczone zasoby oraz efektywność ekonomiczną, zależną w istotnej mierze od specjalizacji produkcji. Dlatego informacja o segmen­tach występujących na danym rynku umożliwia przedsiębiorstwu dokonanie wyboru określonego

POTRZEBA INNOWACJI

Nabywcy poszukują produktów coraz lepiej zaspokajających ich potrzeby. Produkty udoskonalone lub nowe przyczyniają się do zwiększenia zadowolenia z konsumpcji lub użytkowania, a tym samym do rozszerzenia rynkufWiąże się to z potrzebą wprowadzenia innowacji (nowych rozwiązań) zarówno w odniesieniu do samych

WŚRÓD INNOWACJI

Wśród innowacji związanych z działalnością rynkową możemy wyodrębnić następujące ich rodzaje: innowacje dokonywane w samym produkcie, w metodach i technikach wytwarzania produktów, w systemie organi­zacji rynku i kierowania nim oraz w technikach przesuwania produktów z miejsc ich wytworzenia do finalnych

CEL INNOWACJI

Celem innowacji w metodach wytwarzania jest zastosowanie racjonalniejszych sposobów produkcji, pozwalająoych na zwiększenie rozmiarów produkcji, wydajności pracy, a w efekcie obniżenie kosztów. Zadaniem tych innowacji nie jest w zasadzie zmiana samego produktu finalnego. Oczywiste jest jednak, że techniki wytwarzania wywierają

CORAZ SPRAWNIEJSZE TECHNIKI

Stosowanie coraz sprawniejszych technik transportu (kontenery, chłodnie, mecha­nizacja rozładunku itp.) usprawnia proces przemieszczania produktów, zapobiega obniżaniu się ich wartości użytkowych itp. Nowe techniki sprzedaży przyczyniają się do skrócenia czasu realizacji towarów, a więc wpływają na obniżkę kosztów handlowych. Wszystkie te

ISTOTNY ASPEKT

Jest to niezmier­nie istotny aspekt procesu innowacji rynkowych, wskazujący na potrzebę wyboru takiego produktu, który nie tylko będzie w sposób bardziej racjonalny zaspokajać dotychczasowe potrzeby nabywców lub nowe potrzeby, ale również pozwoli na zas­tosowanie bardziej efektywniejszych technik dystrybucji, transportu, przyczyni

PRZYKŁAD STOSOWANIA

Przykładem stosowania takiego kompleksowego podejścia jest wprowadzenie na rynek koncentratów spożywczych (owoców, warzyw itp.). Mamy wtedy do czynienia z produktami nowymi, wytwarzanymi przy użyciu nowych technik wytwarzania. W odróżnieniu od świeżych owoców czy warzyw można je sprzedawać w ciągu całego

INNE POJĘCIE

‚Wprowadzanie innowacji odbywa się wtedy pod presją warunków rynkowych, wynika z potrzeby dostosowania się do nich. Nie spełnia natomiast roli kreatywnej, kształtującej wa­runki rynkowe. Takie ujęcie problemu innowacji można określić mianem ujęcia biernegaj.Inne podejście polega na respektowaniu zasady, że produkt

DYNAMICZNE UJĘCIE

Jest to ujęcie dynamiczne, przypisujące innowacjom rolę aktywną.JPrzedsiębiorstwo stosując takie podejście nie popada w rutynę, nie przystosowuje się do tradycyjnie ukształtowanych wzorców działania, a nastawione jest na usprawnianie swojej działalności.Ujęcie dynamiczne (aktywne) nie powinno być jednak związane z pochopnym wprowadzaniem

WYKORZYSTANIE MOŻLIWOŚCI

W takim przypadku penetracja rynku, wprowadzająca pewne zmiany w elementach kom­pozycji marketingowej (poza produktem) może spowodować korzystne efekty. Podobny rezultat może przynieść poszukiwanie nowych rynków (tzw. rozwój rynku). Wykorzystanie możliwości w dziedzinie penetracji rynku czy jego rozwoju chroni przedsiębiorstwo przed