CEL INNOWACJI

Celem innowacji w metodach wytwarzania jest zastosowanie racjonalniejszych sposobów produkcji, pozwalająoych na zwiększenie rozmiarów produkcji, wydajności pracy, a w efekcie obniżenie kosztów. Zadaniem tych innowacji nie jest w zasadzie zmiana samego produktu finalnego. Oczywiste jest jednak, że techniki wytwarzania wywierają pośredni wpływ na sam produkt.Trzeci rodzaj innowacji polega na zmianie organizacji rynku i jego struktury. Przykładem tego typu innowacji jest wprowadzenie integracji pomiędzy poszczegól­nymi uczestnikami kanału rynkowego (producentem i dystrybutorem tego typu innowaoje pozwalają na skuteczniejszą koordynację funkcji rynkowych, a w efekcie przyczyniają się do właściwego dostosowania podaży produktów do potrzeb na­bywców.Innowacje w technikach przesuwania produktów z miejsca ich wytworzenia do finalnych odbiorców dotyczą techniki transportu, składowania, sprzedaży itp.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: